معاوضه، مغازه و تجاری، مشهد
ذخیره جستجو

17 مورد یافت شد.

معاوضه مغازه و تجاری 17 متری, مشهد، چهارراه خسروی، پاساژانقلاب
#176542

معاوضه مغازه و تجاری 17 متری مشهد، چهارراه خسروی، پاساژانقلاب

2 سال پیش
مجوز تجاری دائم
کل: 300 میلیون تومان
معاوضه مغازه و تجاری 32 متری, مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه3/2
#177961

معاوضه مغازه و تجاری 32 متری مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه3/2

2 سال پیش
ملکی، نوساز، مجوز تجاری دائم
کل: 190 میلیون تومان
معاوضه مغازه و تجاری 23 متری, مشهد، چهارراه خسروی، پاساژجوادطبقه مثبت1
#153487

معاوضه مغازه و تجاری 23 متری مشهد، چهارراه خسروی، پاساژجوادطبقه مثبت1

2 سال پیش
ملکی، مجوز تجاری دائم
کل: 80 میلیون تومان
معاوضه مغازه و تجاری 18 متری, مشهد، خیابان هفده شهریور، پاساژ کیمیا.طبقه 1+
#140870

معاوضه مغازه و تجاری 18 متری مشهد، خیابان هفده شهریور، پاساژ کیمیا.طبقه 1+

2 سال پیش
ملکی، نوساز، مجوز تجاری دائم
کل: 260 میلیون تومان
معاوضه مغازه و تجاری 50 متری, مشهد، رضا ( احمدآباد )، خیابان رضا.نقدومعاوضه بااپارتمان
#123250

معاوضه مغازه و تجاری 50 متری مشهد، رضا ( احمدآباد )، خیابان رضا.نقدومعاوضه بااپارتمان

2 سال پیش
ملکی، 3 متر طول بر، مجوز تجاری دائم
کل: 1.300 میلیارد تومان
معاوضه مغازه و تجاری 50 متری, مشهد، رضا ( احمدآباد )، حاشیه رضا..معاوضه باآپارتمان
#120734

معاوضه مغازه و تجاری 50 متری مشهد، رضا ( احمدآباد )، حاشیه رضا..معاوضه باآپارتمان

2 سال پیش
ملکی، 14 سال ساخت، مجوز تجاری دائم
کل: 1.300 میلیارد تومان
معاوضه مغازه و تجاری 24 متری, مشهد، بلوار شریعتی، حاشیه شریعتی..تجاری دائم..
#120020

معاوضه مغازه و تجاری 24 متری مشهد، بلوار شریعتی، حاشیه شریعتی..تجاری دائم..

2 سال پیش
ملکی، 7 سال ساخت، مجوز تجاری دائم
کل: 270 میلیون تومان |متری: 11 میلیون تومان
معاوضه مغازه و تجاری 21 متری, مشهد، بلوار مجیدیه، حاشیه بلوار
#119051

معاوضه مغازه و تجاری 21 متری مشهد، بلوار مجیدیه، حاشیه بلوار

3 سال پیش
ملکی، 3 سال ساخت
کل: 400 میلیون تومان
معاوضه مغازه و تجاری 2000 متری, مشهد، سناباد، تجاری.اداری.مسکونی.محدوده
#116877

معاوضه مغازه و تجاری 2000 متری مشهد، سناباد، تجاری.اداری.مسکونی.محدوده

3 سال پیش
ملکی، نوساز، مجوز تجاری دائم
کل: 15 میلیارد تومان
معاوضه مغازه و تجاری 60 متری, مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه17
#81169

معاوضه مغازه و تجاری 60 متری مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه17

3 سال پیش
ملکی، نوساز، مجوز تجاری دائم
کل: 480 میلیون تومان |متری: 8 میلیون تومان
معاوضه مغازه و تجاری 21 متری, مشهد، بلوار پیروزی، بلوارحافظیه
#59937

معاوضه مغازه و تجاری 21 متری مشهد، بلوار پیروزی، بلوارحافظیه

3 سال پیش
سرقفلی، 12 سال ساخت، مجوز تجاری دائم
کل: 252 میلیون تومان |متری: 12 میلیون تومان
معاوضه مغازه و تجاری 280 متری, مشهد، کوی امیر المونین، ویلایی.چهاراه نباتی سابق یاخیبر
#85196

معاوضه مغازه و تجاری 280 متری مشهد، کوی امیر المونین، ویلایی.چهاراه نباتی سابق یاخیبر

3 سال پیش
ملکی، مجوز تجاری دائم
کل: 800 میلیون تومان
معاوضه مغازه و تجاری 33 متری, مشهد، بلوار مجیدیه، بلوارسجادیه
#64701

معاوضه مغازه و تجاری 33 متری مشهد، بلوار مجیدیه، بلوارسجادیه

3 سال پیش
ملکی، مجوز تجاری دائم
کل: 528 میلیون تومان |متری: 16 میلیون تومان
معاوضه مغازه و تجاری 77 متری, مشهد، بلوار مجیدیه، نبش مجیدیه17/9
#61493

معاوضه مغازه و تجاری 77 متری مشهد، بلوار مجیدیه، نبش مجیدیه17/9

3 سال پیش
ملکی، 1 سال ساخت، مجوز تجاری دائم
کل: 500 میلیون تومان |متری: 6.500 میلیون تومان
معاوضه مغازه و تجاری 30 متری, مشهد، بلوار رحمانیه، حاشیه خیابان رحمانیه
#71256

معاوضه مغازه و تجاری 30 متری مشهد، بلوار رحمانیه، حاشیه خیابان رحمانیه

3 سال پیش
ملکی، 3 سال ساخت، مجوز تجاری دائم
کل: 330 میلیون تومان |متری: 11 میلیون تومان
معاوضه مغازه و تجاری 30 متری, مشهد، بلوار رحمانیه، حاشیه خیابان رحمانیه
#70595

معاوضه مغازه و تجاری 30 متری مشهد، بلوار رحمانیه، حاشیه خیابان رحمانیه

3 سال پیش
ملکی، 3 سال ساخت، مجوز تجاری دائم
کل: 330 میلیون تومان |متری: 11 میلیون تومان
معاوضه مغازه و تجاری 62 متری, مشهد، بلوار مجیدیه، نبش مجیدیه17/9
#61494

معاوضه مغازه و تجاری 62 متری مشهد، بلوار مجیدیه، نبش مجیدیه17/9

3 سال پیش
ملکی، 1 سال ساخت، مجوز تجاری دائم
کل: 435 میلیون تومان |متری: 7 میلیون تومان