پیش خرید، مغازه و تجاری، مشهد
ذخیره جستجو

8 مورد یافت شد.

پیش خرید مغازه و تجاری 50 متری, مشهد، الهیه، الهیه
#252317

پیش فروش مغازه و تجاری 50 متری مشهد، الهیه، الهیه

1 سال پیش
ملکی، مجوز تجاری دائم، 4 متر طول بر
کل: 500 میلیون تومان |متری: 10 میلیون تومان
پیش خرید مغازه و تجاری 150 متری, مشهد، الهیه، الهیه.تجاری دائم
#252319

پیش فروش مغازه و تجاری 150 متری مشهد، الهیه، الهیه.تجاری دائم

1 سال پیش
ملکی، مجوز تجاری دائم، 7 متر طول بر
کل: 1.350 میلیارد تومان |متری: 9 میلیون تومان
پیش خرید مغازه و تجاری 230 متری, مشهد، الهیه، تجاری دائم.
#252336

پیش فروش مغازه و تجاری 230 متری مشهد، الهیه، تجاری دائم.

1 سال پیش
ملکی، مجوز تجاری دائم، 7 متر طول بر
کل: 1.850 میلیارد تومان |متری: 8 میلیون تومان
پیش خرید مغازه و تجاری 50 متری, مشهد، بلوار اقدسیه، اقدسیه.50مترو100متر.ثبت درمحضرمی
#143726

پیش فروش مغازه و تجاری 50 متری مشهد، بلوار اقدسیه، اقدسیه.50مترو100متر.ثبت درمحضرمی

2 سال پیش
ملکی، مجوز تجاری دائم، 4 متر طول بر
کل: 250 میلیون تومان |متری: 5 میلیون تومان
پیش خرید مغازه و تجاری 50 متری, مشهد، بلوار اقدسیه، وموقعیت عالی.نزدیک به بلوارمیثاق
#123252

پیش فروش مغازه و تجاری 50 متری مشهد، بلوار اقدسیه، وموقعیت عالی.نزدیک به بلوارمیثاق

2 سال پیش
ملکی، مجوز تجاری دائم
کل: 250 میلیون تومان |متری: 5 میلیون تومان
پیش خرید مغازه و تجاری 50 متری, مشهد، بلوار اقدسیه، اقدسیه5
#114959

پیش فروش مغازه و تجاری 50 متری مشهد، بلوار اقدسیه، اقدسیه5

3 سال پیش
ملکی، مجوز تجاری دائم
کل: 250 میلیون تومان |متری: 5 میلیون تومان
پیش خرید مغازه و تجاری 40 متری, مشهد، بلوار محمدیه،  محمدیه
#103193

پیش فروش مغازه و تجاری 40 متری مشهد، بلوار محمدیه، محمدیه

3 سال پیش
ملکی، مجوز تجاری دائم
کل: 230 میلیون تومان |متری: 5.800 میلیون تومان
پیش خرید مغازه و تجاری 30 متری, مشهد، الهیه، 14عددمغازه تجار دائم از30مترتا50
#55443

پیش فروش مغازه و تجاری 30 متری مشهد، الهیه، 14عددمغازه تجار دائم از30مترتا50

3 سال پیش
ملکی، مجوز تجاری دائم
کل: 75 میلیون تومان |متری: 2.500 میلیون تومان